GOEDE ZORG DICHTBIJ

ZORG EN WELZIJN

Onze gemeente vergrijst en meer dan ooit vraagt goede zorg voor onze inwoners die niet langer zelfredzaam zijn onze aandacht. Het streven is dat mensen zo lang mo­gelijk thuis kunnen wonen met daarbij de zorg die zij nodig hebben. Wij vinden het niet acceptabel als bezuinigingen de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, in gevaar brengen. Naast professionele hulp is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers meer en meer van belang en zij verdienen goede ondersteuning bij hun zorgtaken. Onze gemeente mag zich rijk rekenen met een bloeiend netwerk van vrijwilligers. Professionele steun om te organiseren dat vrij­willigers op de juiste en meest benodigde plekken terechtkomen, blijft uiteraard no­dig. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement én de bouwstenen van onze lokale samenleving.

 

 • Zorg die valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid dient beschikbaar te zijn voor ál onze inwoners die deze zorg nodig hebben. Tegelijkertijd moet deze zorg efficiënt georganiseerd worden en de financiële lasten van de zorgtaken moeten passen binnen het daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde budget. De komende jaren zal dit bud­get minder worden. Stem van Krimpen vindt het een topprioriteit dat gekeken wordt naar welke consequenties deze lagere Rijksbijdragen mogelijk hebben voor de diverse zorg­voorzieningen en welke keuzes er eventueel gemaakt moeten worden.
 • In de diverse gemeenschappelijke regelingen waarin onze gemeente participeert op het gebied van specialistische zorgtaken – zoals Jeugdzorg en Veilig Thuis – moeten de belangen van onze inwoners centraal blijven staan. Zo moeten lange wachttijden terugge­drongen worden.
 • Gezien de sterk vergrijzende bevolkingssamenstelling vinden wij hierop aansluitend vol­doende verpleegplaatsen in onze gemeente een prioriteit.
 • Inzetten op preventie en zoveel mogelijk lokaal zorg maatwerk leveren door de diverse organisaties die samenwerken onder de gemeentelijke regie in de Krimpenwijzer blijft een prioriteit.
 • Laaggeletterdheid kan leiden tot diverse problemen in het dagelijks functioneren van mensen. Het continueren en intensiveren van het huidige programma ter bestrijding van laaggeletterdheid heeft onze steun en aandacht.
 • Projecten en activiteiten georganiseerd met als doel bestrijding van eenzaamheid bij onze inwoners zijn wenselijk en verdienen financiële ondersteuning. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat deze projecten aantoonbaar bereik en effect hebben.
 • In onze gemeente kunnen we trots zijn op de inzet van duizenden vrijwilligers op tal van terreinen, zoals de sportverenigingen, zorgcentra, scholen, kerken, verkeersbrigadiers, de Belbus en ga zo maar door. Iedereen die zich als vrijwilliger en mantelzorger inzet ver­dient onze waardering en een pluim. Waar nodig ondersteunt de gemeente hen in organi­satorisch verband.
 • In aansluiting hierop moet de gemeente initiatieven van onderop stimuleren en ondersteu­nen. Ook als er in een bepaalde wijk initiatieven genomen worden, met het doel mensen bij hun wijk of buurt te betrekken om de onderlinge band te versterken, dan moet de gemeente hier gul aan meewerken.
 • Stem van Krimpen is voorstander van het creëren van voldoende budget waarmee vrijwil­ligersorganisaties en/of bewonersgroepen met goede ideeën en activiteiten ondersteund worden. Een jaarlijkse door de gemeente georganiseerde ontmoeting van vrijwilligers en mantelzorgers geeft blijk van waardering voor de inzet door alle vrijwilligers en mantelzor­gers.
 • Daarnaast zijn er tal van andere welzijnsactiviteiten en voorzieningen die activiteiten voor een breed publiek ontplooien. Men kan een keus maken uit vele tientallen verenigingen en organisaties. Stem van Krimpen wil het belang van deze activiteiten benadrukken en zal deze waar mogelijk en gewenst ondersteuning bieden.
 • Aandacht vragen wij voor zowel jongeren als ouderen die fysieke beperkingen hebben. Inwoners met een chronische ziekte en mindervaliden die extra zorg nodig hebben moe­ten kunnen rekenen op hulp en de benodigde (financiële) steun.