GEVARIEERD EN AANTREKKELIJK WONEN VOOR IEDEREEN

WONEN

Wij willen een prettig woon-, werk- en verblijfsklimaat voor onze inwoners. Daarbij ho­ren voldoende en betaalbare woningen voor iedere doelgroep. De nieuw- of verbouw moet aansluiten op de behoeften die ontstaan vanwege enerzijds onze oudere inwo­ners, maar zeker ook om jongeren en jonge gezinnen voor onze gemeente te kunnen aantrekken en behouden. Krimpen moet een aantrekkelijke woongemeente blijven!

 

 • Het is van groot belang dat voor iedere doelgroep (ouderen en jongeren) de huisvesting wordt geboden die op hun behoeften en mogelijkheden aansluit. Voldoende betaalbare woningen is het motto. Het bevorderen van de doorstroming vinden wij belangrijk zodat ons woningbestand wordt gekenmerkt door een efficiënte bezettingsgraad.
 • Om doorstroming van mensen die ‘te groot’ wonen te bevorderen zou actief ondersteu­ning geboden kunnen worden aan oudere mensen die tegen een verhuizing opzien en daardoor soms ongewild in hun woning blijven wonen. Hulp bij verhuizing en inrichting zou hierbij letterlijk de helpende hand kunnen bieden.
 • Er is momenteel geen sprake van een evenwichtige woningvoorraad. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en diverse woningzoekenden zoals jongeren wijken ongewild uit naar andere gemeenten. Er moet met prioriteit ingezet worden op drastisch verlagen van de wachttijden voor een sociale huurwoning.
 • Wij pleiten voor een geheel herziene woningvisie, die aansluit op de huidige maar vooral de toekomstige woningbehoefte. We denken bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als gezins­verdunning, waardoor meer woningen nodig zijn.
 • De bevolkingssamenstelling is in de loop der jaren zodanig gewijzigd dat in de toekomst meer ouderen en minder jongeren deel uitmaken van onze bevolkingssamenstelling. De oplossing voor een evenwichtige demografische bevolkingssamenstelling zien wij door jongeren en jonge gezinnen te faciliteren met betaalbare huisvestingsmogelijkheden.
 • Al jarenlang gebeurt er niets op het van Duyvendijk terrein aan de IJsseldijk. Dit terrein is in 2009 door de gemeente aangekocht. Wij zijn er voorstander van om op korte termijn te onderzoeken welke kansen het verplaatsen van de huidige bedrijventerrein rondom deze bouwlocatie biedt aan de herontwikkeling van het gehele gebied aan de IJsseldijk. Ver­plaatsing naar het te saneren EMK terrein is daarbij een optie. Zo kan over een grotere lengte een mooie IJsselboulevard ontstaan met ruimte voor wonen en recreëren. Het ge­bied kan ontwikkeld worden tot een toeristische trekpleister waar ook het Streekmuseum onderdeel van zal uitmaken. Een locatie met een eventuele aanlegplaats voor personen­vervoer over water of pleziervaart. Bovendien biedt een dergelijk project unieke kansen voor een geheel duurzaam (CO2 neutraal) en innovatief bouwproject.
 • Wij zijn voorstander voor onconventionele en innovatieve woningprojecten zoals de ont­wikkeling van ‘Tiny Houses’. Locaties waar gebouwd kan worden blijven te lang onbenut. Dit is al jaren een ongewenste situatie. Dit moet meer voortvarend ter hand worden geno­men.
 • Waar wij eveneens aandacht voor willen vragen is de bereikbaarheid van de voorzienin­gen voor onze inwoners. Het betreft soms ook voorzieningen waar we niet zelf invloed op hebben, maar waar we wel de betrokken bedrijven op moeten wijzen. Zo is het beschik­ken over een evenwichtige en goed bereikbare spreiding van het aantal geldautomaten zeker voor onze senioren belangrijk.
 • Stem van Krimpen pleit eveneens voor het behoud van voldoende bereikbare voorzie­ningen in de woonomgeving waar je je “postzaken” kunt regelen. Een agentschap in het winkelcentrum voorziet in een duidelijke behoefte en het belang hiervan is groot.
 • Inwoners van Krimpen maken nemen steeds vaker deel aan de buurt- en wijkactiviteiten in de diverse buurthuizen, belangrijk voor de sociale cohesie in buurten en wijken. Wij wil­len meer budget beschikbaar stellen voor de wijk- en buurtactiviteiten die georganiseerd worden door Krimpenwijzer.
 • Een goede buur is je beste vriend, maar als er problemen zijn moet de efficiënte buurt-bemiddeling aangeboden worden zowel voor bewoners van koopwoningen als huur-woningen.
 • Wij vinden een prettig woonklimaat in de diverse wijken essentieel. Om verloedering en verpaupering te voorkomen willen wij inzetten op een woonverordening waarmee de ba­lans in wijken verbeterd kan worden.
 • Meer inzicht in de woningtoewijzing voor sociale huurwoningen.
 • En last but not least: prioriteit woningtoewijzing aan reeds in Krimpen wonende inwoner.