VEILIG EN VERTROUWD IN JE EIGEN OMGEVING

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is voor ons topprioriteit. Iedere inwoner, jong of oud, moet zich veilig voelen en op elk tijdstip van de dag ongehinderd over straat kunnen lopen of fietsen.
In vergelijking met andere gemeenten die deel uitmaken van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond scoren we op het gebied van veiligheid niet slecht maar de veilig­heid van onze inwoners moet prioriteit zijn en blijven. Zo is waakzaamheid in de dub­bele betekenis van het woord geboden.
Onze inspanningen zijn er op gericht de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, zowel thuis als op straat, te waarborgen en versterken.
Een woninginbraak, overval of diefstal van auto of fiets, alsook babbeltrucs bij onze senioren in de gemeente en vernieling heeft vaak een grote impact op het gevoel van veiligheid. Personen die geen boodschap hebben aan de ander en op straat of in de woning aan andermans spullen komen moeten hard worden aangepakt.
Van groot belang is het bewaken van de veiligheid op straat, ook voor onze kwetsbare verkeersdeelnemers.

 

Veilig thuis, veilige straat

 • Om het veiligheidsgevoel bij onze inwoners te waarborgen en te vergroten dient er in de (late)avond- en nachturen voldoende preventief gesurveilleerd te worden door de politie om potentiële daders die kwaad in de zin hebben af te schrikken alsook de pakkans van deze lieden te vergroten. Daarnaast dient er voldoende lokale politiecapaciteit (wijkagen­ten) gewaarborgd te worden danwel te blijven om kennis van lokale bevolking en omge­ving te borgen.
 • Wij zijn voorstander van de aanwezigheid en doorontwikkeling van lokaal geborgde BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) in onze gemeente als aanvulling op de taken van de politie.
 • Een doelgerichte en wijkgerichte aanpak op gebied van veiligheid is noodzakelijk. Burger­participatie is daarbij van groot belang. De burger dient dan ook een makkelijk te bereiken politieorganisatie te hebben om ‘vreemd’ gedrag te signaleren en door te geven aan de wijkagent danwel via een wijk WhatsApp groep.
 • We staan een sluitende aanpak voor van het voorkomen en bestrijden van overlast in het algemeen en in het bijzonder als gevolg van alcohol- en drugsgebruik. Jongeren die hier­mee te maken hebben willen we actief ondersteunen om hiervan af te komen. Kennen en gekend worden door partners in de lokale keten, zoals wijkagenten, BOA’s als jongeren­werk, is daarbij voor jongeren in onze gemeente van groot belang.
 • Drugshandel moet met voorrang en met harde hand uit onze gemeente worden verban­nen. Dit ter bescherming van onze jeugd die hiermee wordt geconfronteerd. Vestiging van coffeeshops willen we niet toestaan.
 • De jeugd benut op diverse locaties de welbekende blauwe ontmoetingsruimtes (JOP) en doorgaans verloopt dit zonder al te veel problemen. Daar waar sprake is van overlast willen we de oorzaken hiervan met relevante ketenpartners voorkomen en bestrijden. Juist onze jongeren gunnen we een eigen plek in de gemeente.

 

Veilig in het verkeer

 • De veiligheid in het verkeer is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
 • 30 km wegen moeten zodanig worden ingericht dat de maximumsnelheid niet overschre­den kan worden.
 • Ook moet de verkeersveiligheid van de diverse ontsluitingswegen – vaak 50 km wegen – geëvalueerd worden en waar nodig aangepast worden. Dit kan in samenhang met een herijking van de huidige verkeers- en vervoersvisie.
 • Oversteekplaatsen moeten beter worden aangegeven en verlicht en daar waar mogelijk is, zouden vluchtheuvels in het midden van de rijweg geplaats moeten worden, mede om de snelheid van het verkeer op doorgaande wegen af te remmen.
 • Een goed werkende straatverlichting is een belangrijke basis voor het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid. Mankementen hieraan dienen snel verholpen te worden.
 • Goed onderhouden fiets- en voetpaden zijn van groot belang voor al die inwoners die hier dagelijks gebruik van maken.
 • De diverse landelijke verkeersveiligheidscampagnes moeten standaard in het verkeersbe­leid geïmplementeerd worden om hiermee gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen.
 • We ondersteunen inzet van verkeersbrigadiers, willen het (fiets)verkeerexamen handha­ven en voorlichting over verkeer op scholen stimuleren.
 • Ten slotte, de veiligheidsmonitor van de politie is een belangrijke informatiebron, waaruit blijkt hoe het er in onze gemeente voorstaat en op welke onderdelen verbetering wense­lijk is. Op basis van de resultaten in de veiligheidsmonitor moet actief beleid op gevoerd worden.