BETER EN SLIMMER BEREIKBAAR

MOBILITEIT

Een goed bereikbare gemeente is belangrijk voor onze inwoners en cruciaal voor onze ondernemers. Goede mobiliteit maakt onze gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te ondernemen. Investeren in een betere bereikbaarheid is investeren in de toekomst van onze gemeente. Te lang wordt er gesproken over een verbetering van de bereikbaarheid van onze gemeente via de Algera-corridor. De laatste jaren zijn weliswaar enkele maatregelen genomen om de doorstroom op de Algera-corridor te verbeteren. Echter het werkelijke probleem – namelijk de beperkte verkeerscapaciteit van de Algera-corridor in combinatie met de toename van het verkeersaanbod – is daarmee nog lang niet opgelost! Stimulering van het openbaar vervoer, gebruik van de fiets en optimalisatie van de Algera-corridor blijven nodig. Helaas bieden deze maatregelen niet de gewenste oplossing om op lange termijn de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard regio structureel te verbeteren.

 

 • Vooralsnog zijn door de overheid tot ver na 2020 geen financiën gereserveerd voor de door ons gewenste oplossing: het vervangen van de uit de jaren ’50 daterende brug om daarmee tegelijk de verkeerscapaciteit te vergroten. Sindsdien is er nagenoeg niets veranderd aan de infrastructuur van de Krimpenerwaard en is de Algerabrug een van de oudste bruggen in de regio. Een gedateerde brug brengt een risico met zich mee zoals technische mankementen en kan qua capaciteit het steeds verder groeiende verkeers­aanbod niet aan.
 • Wij pleiten voor een sterk verbeterde oeververbinding en hiervoor moeten bij Provincie, Rijk, Metropoolregio nu snel financiële middelen voor worden gereserveerd.
 • Wij volgen nauwgezet de discussie over een tweede oeververbinding die op de lange termijn agenda van de Provincie en het Rijk staat. Bij een groei van inwoneraantallen of verdere economische groei in de Krimpenerwaard is een tweede oeververbinding op termijn onontbeerlijk, maar maatregelen die op kortere termijn genomen kunnen wor­den, zijn wat ons betreft noodzakelijk en moeten prioriteit krijgen. Het doorlopen van de gehele procedure is een traject van een heel lange adem en we lossen het zich huidige verkeersknelpunt op de Algera-corridor niet op. Aantasting van de eigen woon- en leef­omgeving, doordat een tweede oeververbinding – waarbij ook de van Brienenoordbrug ontzien wordt – wellicht betekent dat veel automobilisten uit omliggende gemeentes zoals Rotterdam-Oost, Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel deze route zullen kiezen, is een groot risico. We creëren daarmee mogelijk een nieuw probleem voor de leefomgeving. Reeds nu is de luchtverontreiniging en geluidshinder op sommige locaties langs de N210 hoog. Er moet duidelijk inzicht zijn in risico op sluiproutes en extra ver­keersbewegingen die een tweede oeververbinding met zich mee kan brengen.
 • Een belangrijke maatregel voor het verbeteren van de doorstroming is het verder beper­ken van de openingstijden van de Algerabrug voor de pleziervaart in de periode april t/m september. Zo verbazen we ons over het bieden van een opening voor slechts één zeil­jacht, met zeker in het zomerseizoen lange files tot gevolg. Het kan toch niet zo zijn dat honderden mensen in de file staan en bedrijven economische schade ondervinden ten gevolge van deze brugopeningen en dat telkens weer ieder uur van de dag in de zomer­maanden. Een opening om de twee uur voor de pleziervaart vinden wij meer dan genoeg. Bij openingen voor beroepsvaart kan pleziervaart te allen tijde ‘meeliften’.
 • De spitssluiting van de brug voor de pleziervaart verlengen met een uur en wel van 18.30 uur naar 19.30 uur. Het drukke verkeer maakt het nagenoeg onmogelijk om als automo­bilist die naar huis wil vóór 18.30 uur zonder files de brug te passeren. Ook dan gaat de brug vaak voor één jacht open.
 • Regelmatig ligt de beroepsscheepvaart tijdens de spitssluiting te wachten totdat na 09.00 uur de brug wordt geopend. Wij pleiten voor een nachtelijke doorvaart mogelijkheid voor de beroepsvaart als deze tijdig is aangevraagd. Op deze uren van de nacht moet het vei­lig kunnen openen op afstand mogelijkheden bieden.
 • Voor Stem van Krimpen is een forse groei van het inwoneraantal van de gemeente Krim­penerwaard onbespreekbaar zolang de bestaande en verouderde wegeninfrastructuur niet is verbeterd! Inwoners en bedrijfsleven willen niet nog langer in de file staan. Een convenant sluiten waarbij meer woningbouw zal worden gerealiseerd en daardoor meer inwoners gebruik maken van de Algera-corridor kan niet anders dan gelijk opgaan met een verbetering van de infrastructuur naar en van onze gemeente en de Krimpenerwaard.
 • Zowel het grote kruispunt als de aanbrug van de Algerabrug zijn eigendom van de ge­meente Krimpen aan den IJssel. Dit betekent ook dat de kosten voor onderhoud nu 100% voor onze rekening komen. Wij pleiten voor overdracht van beide wegonderdelen van de N210 aan de Provincie.
 • Het instellen van één wegbeheerder voor het gehele Algera-corridor traject is een priori­teit.
 • Een Algera-corridor manager is nodig. Hij moet ervoor zorgen dat er 24/7 adequaat en snel kan worden ingegrepen als zich een calamiteit of storing op de brug/wisselstrook voordoet. Nog te vaak komt het voor dat na een storing en melding hiervan het te lang duurt voordat verkeersregelaars ter plaatse zijn en aan het probleem wordt gewerkt. De procedure moet zodanig zijn ingericht dat onmiddellijk tot actie wordt overgegaan bij een storing.
 • Om vrachtverkeer met een te hoge belading te weren is een weegbrug in de Krimpener­waard wenselijk.
 • Wij pleiten voor een kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig OV waardoor automobilisten eerder het OV zullen nemen. Wij willen echter niet de parkeerplaats voor de Krimpener­waard worden. Er zal in overleg met de gemeente Krimpenerwaard voor een aanvaard­bare oplossing van de te kiezen locatie(s) voor een OV Park & Ride moeten worden gekozen.
 • Stem van Krimpen wil geen doortrekking van de metro met Capelle aan den IJssel. Wel willen we het openbaar vervoer verder bevorderen door bijvoorbeeld de bus direct te doen aansluiten op de aankomst- en vertrektijden van de waterbus.