HET HUISHOUDBOEKJE OP ORDE

FINANCIËN

Stem van Krimpen wil de lasten van onze inwoners verminderen door efficiënter met de gemeentelijke uitgaven om te gaan. Uitgangspunt voor ons is dat de tarieven nooit meer mogen stijgen dan aanpassing hiervan met het inflatiepercentage.

 

 • Stem van Krimpen ziet onze gemeente helaas al vele jaren voorkomen in de top van duur­ste gemeenten van het land. Het moet de ambitie zijn van het openbaar bestuur in onze gemeente om deze slechte positie in deze ranglijst te verbeteren.
 • Wij vinden een verdere inperking en beheersing van de totale gemeentelijke lastendruk belangrijk.
 • In betere tijden ligt het voor de hand om de inwoners van Krimpen hiervan te laten profite­ren en terughoudend te zijn in het verhogen van de lokale belastingen en tarieven.
 • Stem van Krimpen is van mening dat permanent – en niet alleen bij een niet sluitende be­groting – beheersing en beperking van de gemeentelijke uitgaven aandacht moet hebben.
 • Ook in tijden van financiële verbetering en economische vooruitgang zal het gemeentelijk uitgavenpatroon niet aan een kritische toetsing ontkomen.
 • Er moet speciale aandacht komen voor de dreigende tekorten op het begroting program­maonderdeel sociaal domein. Ons voorstel is om door middel van een raadsprogramma voor dit onderdeel van de begroting gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen.
 • Wij kiezen zeker voor een efficiënte inzet van de gemeentelijke personeelsuitgaven en -formatieplaatsen.
 • Het op diverse beleidsterreinen samenwerken met omliggende gemeenten zal de kosten voor het eigen gemeentelijk personeel naar beneden brengen. Efficiënter en daardoor goedkoper werken. Niet voor alle beleid een eigen ambtenaar maar deel die kennis én kosten tezamen met andere gemeenten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij even­tuele nieuwe samenwerkingsverbanden of uitbreiding van bestaande gemeenschappelijke regelingen er goed gekeken moet worden naar de financiële effecten.
 • Het inkoopbeleid van de gemeente moet regelmatig tegen het licht gehouden worden. Efficiënt inkopen van goederen en diensten door de gemeente kan bijdragen aan een gezond gemeentelijk huishoudboekje.
 • Het standaard onderzoeken of er aanspraak gemaakt kan worden op subsidiestromen vanuit hogere overheidsinstanties zoals Provincie, Rijk of Europese Unie moet mogelijk gemaakt worden.
 • Vergroting of verlaging van de lastendruk voor onze inwoners heeft niet alleen te maken met de gemeentelijke belastingen die direct worden geheven. Als de sportclub, de bibliotheek of het zwembad kaartje duurder wordt vanwege door de gemeente genomen maatregelen heeft dat eveneens invloed op de bestedingsruimte van onze inwoners. Deze lastendruk ‘via de achterdeur’ zal beperkt moeten blijven en willen dat mee laten wegen in het beoordelen van de gemeentelijke lastendruk.
 • Voor mensen en vooral gezinnen die op het bestaansminimum leven moet de gemeente hiervoor voldoende passende financiële tegemoetkomingen bieden.
 • Specifiek voor huishoudens met jonge kinderen die op het bestaansminimum leven willen wij een ‘Kindfonds’ oprichten, waarbij kinderen tot 18 jaar in natura een bijdrage kunnen ontvangen zodat zij op school of bij een sportvereniging mee kunnen doen.
 • Voor inwoners die nog geen gebruik maken van gemeentelijke schuldhulpverlening maar wel financiële problemen hebben willen wij inzetten op meer samenwerking tussen diverse organisaties zodat vroeg signalering grotere financiële problemen kan voorkomen.
 • Een speciaal plan van aanpak voor de bijna structurele tekorten in de meerjarenbegroting op het begrotingsonderdeel participatiewet is vereist.
 • Speciale aandacht aan de uitstroom van inwoners die in een bijstandssituatie zitten waar­bij een maatwerk aanpak prioriteit moet hebben.