SAMENWERKEN AAN ONZE TOEKOMST

DUURZAAMHEID EN MILIEU

Krimpen aan den IJssel is een groene gemeente tussen blauwe rivieren. Er kunnen nog veel initiatieven genomen worden om te komen tot verbetering en verduurzaming van het milieu. Stem van Krimpen onderschrijft de landelijk gemaakte afspraken op het gebied van de energietransitie.

 

 • Allereerst dient er sterk te worden ingezet op verdere verduurzaming van zowel het ge­meentelijk vastgoed als het onderwijs vastgoed. Op dit moment is er te veel gemeentelijk vastgoed dat niet voldoet aan duurzaamheidscriteria die je van overheidsgebouwen mag verwachten zoals een energielabel A.
 • Wij pleiten voor het instellen van een duurzaamheidsfonds waarbij een deel van de op­brengst van de mogelijke verkoop van de aandelen of beursgang van ENECO wordt inge­zet om investeringen die de duurzaamheid bevorderen en het behalen van de gestelde energietransitie doelstellingen mogelijk te maken.
 • Wij zijn voorstander van het instellen van een duurzaamheidsplatform waarin gemeente, inwoners en ondernemers samenwerken om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen en bij te dragen aan de te behalen doelstellingen.
 • Het verlagen van het energieverbruik, stimuleren en onder de aandacht brengen van energiezuinige en milieuvriendelijke alternatieven als zonnepanelen, zonneboilers en ener­giezuinig bouwen moet voldoende aandacht krijgen.
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden van het realiseren van alternatieve energie bron­nen binnen onze gemeente zoals geothermie en getijdenstroom.
 • Met prioriteit inzetten op het behalen van een zo hoog mogelijke dekking op de zonne-energie productie capaciteit bij particulieren en bedrijven door middel van subsidie op plaatsing van zonnepanelen.
 • Bij de plaatsing van windturbines in de Stormpolder moet ingezet worden op zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Duurzaamheid betekent ook het zorgdragen voor een gezonde leefomgeving!
 • Bij nieuwbouw en renovatieprojecten moet met ambitie ingezet worden op energie neu­trale bouw en waar mogelijk bij (nieuwbouw) woningen en wijken aardgas niet meer als primaire energiebron inzetten.
 • Na sanering van het EMK bedrijventerrein moet gestreefd worden om dit als een energieneutraal bedrijventerrein te ontwikkelen.
 • Wij willen inwoners stimuleren om met initiatieven te komen, ook vanuit wijken en buurten en deze plannen zullen indien financieel uitvoerbaar moeten worden ondersteund. Hierbij valt te denken aan het geven van financiële steun aan de snelle realisatie en het gebruik van oplaadpunten voor elektrische auto’s, elektrische fietsen en scooters of het realiseren van wijk energie coöperaties bijvoorbeeld door het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen.
 • Een vast informatiepunt, ook digitaal, is van belang om alle mogelijkheden op o.a. ener­giebesparing en de daarvoor beschikbare subsidiemogelijkheden op een toegankelijke wijze te presenteren.
 • Om het draagvlak van gescheiden inzameling bij onze bewoners te versterken en in stand te houden dient niet alleen inzicht gegeven te worden in de hoeveelheid gescheiden inza­meling maar vooral ook in de mogelijkheden van en inzicht in de verwerking van de afval­stromen.
 • Wij pleiten voor zichtbare elementen in de buitenruimte die gemaakt zijn van grondstoffen verkregen uit gescheiden inzameling.
 • Het tegengaan van zwerfafval en op schoolroutes plaatsen van zogenaamde ‘blikvangers’ voor afval.
 • Ecologisch verantwoord beheer en onderhoud van het openbaar groen, waarbij het belangrijk is rekening te houden met de wensen en meningen van de bewoners.
 • Het afvoeren van het regenwater op een meer verantwoorde manier waarbij met gebruik­making van subsidie de inrichting van groene daken door ons wordt bepleit.
 • Stimulering van de aanschaf van compostbakken en regentonnen.
 • Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, fietsgebruik, om de uitstoot van CO2 te verminderen.
 • Openbaar groen is meer dan alleen bomen en struiken. Zo kan de aanplant van bepaalde struiken en planten een gunstig effect hebben op kleine zoogdieren en een verbetering van de vogel- en insectenpopulatie zoals vlinders, bijen en libellen. Het inroepen van een ecoloog die met initiatieven komt voor de ontwikkeling en verfraaiing van onze flora en fauna en stimuleringsvoorstellen doet.
 • De operatie ‘Steenbreek’ waardoor versteende tuinen worden ‘vergroend’ wordt door ons ondersteund en gestimuleerd kan worden door middel van een subsidieregeling, is hierin een mooie stap voorwaarts.
 • Het continueren van de subsidie voor plaatsen van groen door particulieren zoals gevel­tuinen en boomspiegels.