LOKALE DEMOCRATIE DICHTERBIJ: UW MENING TELT!

BESTUUR EN BURGERPARTICIPATIE

Woensdag 21 maart 2018 is dé dag van de lokale democratie waar de inwoner aan zet is als het gaat over de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende periode van vier jaar. Stem van Krimpen is daadwerkelijk geïnteresseerd in de mening en op­vatting van onze inwoners. We willen dan ook geen kans onbenut laten om onze inwo­ners mee te laten praten en denken.
Wij willen onze inwoners meer invloed geven op lokaal te nemen beslissingen en beleid. Het is niet genoeg dit alleen te doen bij officiële en wettelijk vereiste inspraak­procedures. Een belangrijke voorwaarde voor participatie is dat gemeentelijke infor­matievoorziening toegankelijk en begrijpelijk is. Inwoners moeten alle kansen gebo­den worden om intensief bij hun eigen woon- en leefomgeving betrokken te worden. Bewoners zien als geen ander wat er in hun eigen buurt en omgeving verbeterd kan worden. Goede ideeën van inwoners en ondernemers moeten kans van slagen krijgen, zeker als zij zelf hier mede uitvoering aan willen geven. Dit willen we als volgt doen:

 

  • Stem van Krimpen is voorstander van het invoeren van het burgerinitiatief in onze ge­meente. Met het burgerinitiatief kunnen burgers onderwerpen op de raadsagenda plaat­sen om vervolgens door de raad te worden besproken. Op deze wijze wordt de partici­patie en betrokkenheid van onze inwoners vergroot. De drempel hiervoor willen we niet te hoog leggen. Als een aantal van 50 inwoners een bepaald onderwerp besproken wil hebben door de plaatselijke politiek, dan moet hiervoor de gelegenheid zijn.
  • Stem van Krimpen staat voor de oprichting van een burgerpanel, samengesteld uit be­trokken burgers in Krimpen aan den IJssel. Een burgerpanel kan op verzoek of op eigen initiatief waardevolle ideeën en suggesties doen. Op deze wijze worden inwoners proac­tief betrokken bij beleidskeuzes. Het burgerpanel kan voorstellen doen zoals het betrek­ken van meer inwoners bij grotere projecten en thema’s ter bespreking opvoeren.
  • Naast het seniorenplatform willen wij een jongerenplatform ingevoerd zien waar jongeren met elkaar spreken over zaken die zij belangrijk vinden. Net als bij het Seniorenplatform kan het jongerenplatform gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die jongeren aangaan.
  • Het instellen van Wijk Overleg Platforms (WOP’s) is een goede manier om de inwoners bij hun wijk te betrekken. De WOP’s zijn een officieel platform voor de gemeente om de inwoners actief te betrekken bij bestuurlijke keuzes.
  • Instellen van een leefbaarheidsfonds waarbij projecten van wijkbewoners die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid financiële ondersteuning krijgen.
  • Een ‘G100 conferentie’ organiseren waar inwoners met elkaar in gesprek gaan over be­langrijke thema’s die de toekomst van Krimpen aan den IJssel en haar inwoners betreffen.
  • Stem van Krimpen ziet de Visie Krimpenerwaard als een goed voorbeeld van burgerpar­ticipatie waarbij inwoners betrokken worden bij de lange termijn visie voor de Krimpener­waard.