woonvisie 2020-2030

De Woonvisie 2020-2030 staat op de raadsagenda voor 28 januari as. Stem van Krimpen maakt zich sterk een prettig woon-, werk- en verblijfsklimaat voor onze inwoners. Daarbij ho­ren voldoende en betaalbare woningen voor iedere doelgroep. De nieuw- of verbouw moet aansluiten op de behoeften die ontstaan vanwege enerzijds onze oudere inwo­ners, maar zeker ook om jongeren en jonge gezinnen voor onze gemeente te kunnen aantrekken en behouden. Krimpen moet een aantrekkelijke woongemeente blijven!
Lees hieronder het betoog van ons raadslid Wilma Lingen, uitgesproken tijdens de besluitvoorbereidende commissie.

Voor ons ligt de Woonvisie 2020-2030  

Samen met een uitvoeringsprogramma een overzichtelijk een goed te lezen document met  veel visie. En wederom in de inleiding een mooi bedankje van de huidige wethouder voor de  bijdrage van onze ex wethouder Kirsten Jaarsma. Onze fractie herkent haar hand hierin. Een  breed gedragen stuk waarbij burgerparticipatie het toverwoord is. Onze fractie blijft zich  hardmaken voor brede inspraak, het vergroten van betrokkenheid tussen inwoners en de politiek, kortom burgerparticipatie. 

Onze fractie is blij met de toezegging dat onderzocht gaat worden of de Tiny Houses voor  Krimpen een mogelijkheid zijn. En dat voor starters nu echt gekeken gaat worden of er oplossingen zijn in transformatie en herstructurering van leegstaande bestaande bebouwing  zoals kantoorpanden en winkels. De leegstaande kantoorpanden boven de DIRK zijn voor  onze fractie een doorn in het oog. Een uitstekende plek voor starters, waarom is dit nog  steeds niet gelukt? 

Onze fractie is verheugd om te lezen dat de starterslening wordt verhoogd. En de verhoging  naar max. 25% van het aandeel corporatiewoningen dat met voorrang aan Krimpenaren  toegewezen wordt zijn we ook heel blij mee. Ook heel fijn om te weten dat aan de  doelgroep met een beperking of chronische ziekte ook is gedacht in deze woonvisie.  

Wel schrikken we van het aantal huishoudens dat heeft aangegeven moeite te hebben met  de maandelijkse kosten voor hun huis. De nee antwoorden zijn er toch 1960 bij elkaar. Wij  vragen met klem hier aandacht voor te blijven vragen bij de andere corporaties. Het  maatwerk dat QuaWonen kan bieden aan haar “klanten” moet voor deze  woningbouwcorporaties toch ook mogelijk zijn? Onze fractie vindt het belangrijk dat juist in  deze tijden we deze kwetsbare groepen nog beter in beeld hebben zodat zij niet tussen wal  en schip geraken. Voorkomen is beter dan genezen. 

Vragen: 

Kunt u iets meer vertellen over de verhoging van de starterslening? De hoogte en per  wanneer komt hij? Antwoord: Er komt binnenkort een collegevoorstel met daarin  antwoord op deze vragen. 

Is de wethouder het eens met onze fractie dat de leegstaande kantoren boven de DIRK  een mooie plek zou zijn voor starterswoningen? Antwoord: De wethouder deelt deze  mening, maar geeft tevens aan dat deze mogelijkheid al eens is onderzocht. De huidige  kantoorinrichting is te ingewikkeld voor woningen i.v.m. aanleg NUTS bedrijven en dat maakt het project niet rendabel genoeg. 

Heeft de wethouder enig idee hoeveel huishoudens het betreft van de groep die heeft  aangegeven moeite te hebben met de maandelijkse kosten van hun huis, die huren bij  andere woningcorporaties dan QuaWonen? Wethouder zegt toe dit te onderzoeken en  koppelt dit terug naar de raad. 

En tot slot, onze fractie is nieuwsgierig naar de reactie van het college op de brieven van  beide adviesraden. Is deze wel gedaan? De wethouder geeft aan dat de relatie met de  beide raden goed is en dat de aanbevelingen heel serieus zijn genomen in overleg met  beide adviesraden. In het vervolg zullen de beleidsstukken eerder worden aangeboden.

Alle nieuwsberichten