Stem van Krimpen visie 2e oeververbinding

Woningbouw en een 2e oeververbinding houdt de gemoederen en ook Stem van Krimpen bezig Wat speelt er en wat is het standpunt van Stem van Krimpen hierin?
De laatste dagen is er een hoop onrust ontstaan over het plan dat onze buurgemeente Krimpenerwaard lanceerde over de bouw van 10.000 woningen op een 200 ha groot gebied tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel. Er werden vragen gesteld in onze raad en ook bij de buurgemeenten zitten de politieke partijen niet stil. Een raadslid van coalitiepartij VGBK stapte uit de
fractie en ging verder als eenmansformatie, de SGP raadsfracties Krimpen en Krimpenerwaard zochten de pers en de PvdA in de buurgemeente lanceerde zelfs een enquête die ten tijde van dit stuk al 2000 keer was ingevuld.

We willen graag de inwoners van Krimpen aan den IJssel uitleggen hoe de situatie precies in elkaar steekt, hoe de buurgemeente tot hun besluit kwam en hoe Stem van Krimpen over dit dossier denkt.

De komende jaren moet Nederland bouwen. Er ligt een enorme opgave voor de overheid en in de Provincie Zuid-Holland moeten 192.000 woningen gebouwd worden om aan de vraag te kunnen voldoen. In de woonregio Rijnmond moeten tot 2030 57.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd. We willen allemaal een betaalbaar huis voor onszelf en voor onze kinderen.
Er is een opgave voor verstedelijking in de Randstad, een economisch belangrijk gebied in Nederland. De mogelijkheden voor woningbouw in Krimpen aan den IJssel zijn beperkt. We hebben vrijwel geen eigen grond meer. We gaan de komende jaren nog circa 500 huizen bouwen op ‘inbreilocaties’. Een deel daarvan is bedoeld om aan opgave voor sociale woningbouw te voldoen. De komende maanden wordt dit plan verder uitgewerkt en de Provincie speelt hierin ook een rol.

Al tientallen jaren wordt er geklaagd over de verkeersdrukte rond de Algeracorridor. De mogelijkheden om hieraan iets te doen zijn er, maar wel beperkt. Optimalisatie van de bereikbaarheid zal gevonden moeten worden in: verdere beperking openingstijden Algerabrug, betere doorstroming van het grote kruispunt, de verbinding Lekdijk en N210, verbeteren van het OV van en naar de gemeente Krimpenerwaard, het aanleggen van een P&R op een nader te bepalen locatie langs de N210 en het gebruik van bijvoorbeeld de fiets stimuleren.

Een tweede oeververbinding staat al lang op het verlanglijstje van een hoop inwoners en politieke partijen in onze gemeente en ook in de gemeente Krimpenerwaard. De fractie van Stem van Krimpen is voorstander van het onderzoeken naar de mogelijkheden van een oeververbinding. Integraal deel
van zo’n onderzoek moet wel zijn welke gevolgen dit heeft voor de Algeracorridor – de leefbaarheid in onze gemeente mag niet onder druk komen te staan als er andere verkeersstromen op gang gaan komen, mocht er ooit in de toekomst een tweede oeverbinding gerealiseerd worden.

Op dit moment loopt er een zogenaamde ‘Pré-verkenning’ naar een aantal mogelijke oeververbindingen: Krimpenerwaard – Ridderkerk (‘oost-oost’) , Kralingen – Rotterdam Zuid (‘oost’) en een stadbrug aan de westelijke zijde van Rotterdam: Merwehaven – Vierhavensgebied – RDM Campus (west). Er wordt bij dat onderzoek naar een aantal punten gekeken: knelpunten in de infrastructuur, leefbaarheid, maar ook ruimtelijk-economische kansen en het vergroten van kansen voor mensen. De gemeente Krimpenerwaard heeft hieruit de conclusie getrokken dat het aanbieden van een locatie voor ‘verstedelijking’ noodzakelijk is om de kans op een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van een oeververbinding Krimpenerwaard – Ridderkerk te vergroten. In november gaan de bestuurlijke opdrachtgevers een besluit nemen over onder andere de uitkomsten van deze pré-verkenning. Er moet dus nog heel veel onderzocht worden of een tweede oeververbinding ‘oost-oost’ überhaupt haalbaar is.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een ‘oost-oost’ verbinding tot de mogelijkheden behoort, dan gaan wij op bestuurlijk en politiek niveau een Krimpens standpunt voorbereiden.

Ook op bestuurlijk niveau is er natuurlijk al genoeg over bereikbaarheid gesproken, maar de datum van het voorstel en de exacte locatie van de beoogde huizenbouw bij ‘de buren’ was voor ons een verrassing. Het is voor het eerst dat een tweede oeververbinding zo duidelijk aan verstedelijking in de Krimpenerwaard gekoppeld is. Dat is voor sommige mensen schrikken, maar het is realiteit willen
we ons als regio blijven ontwikkelen en aantrekkelijk blijven als vestigingsgebied voor inwoners en bedrijven. De aangewezen mogelijke bouwlocatie in het oorspronkelijke voorstel van de gemeente Krimpenerwaard ligt tegen Krimpens grondgebied aan, maar het is eigendom van de gemeente Krimpenerwaard. We hebben er bestuurlijk en politiek misschien niets over te zeggen, maar we vinden er natuurlijk wel wat van.

Bereikbaarheid en ontwikkeling van de gehele Krimpenerwaard als gebied is een zaak van de gemeente Krimpenerwaard maar ook Krimpen aan den IJssel. Plannen moeten in gezamenlijk overleg gemaakt worden, zeker als het ook nadrukkelijk invloed heeft op Krimpen aan den IJssel, aangezien wij ook een deel van de voorzieningen voor de Krimpenerwaard leveren. Na alle ontstane commotie
heeft het college van de Krimpenerwaard de tekst van het voorstel aangepast: Er wordt nu gesproken van een ‘zoeklocatie’ en ‘er kunnen nog keuzes gemaakt worden tussen locatie, invulling en spreiding’.

Een tweede oeververbinding kunnen de gemeenten zelf niet financieren, dat moet vanuit het Rijk gebeuren. Een investering van tientallen miljoenen (een nieuwe oeververbinding dient minimaal net zo hoog te zijn als de Brienenoordbrug) zal door de overheid alleen gedaan worden als ‘wij’ er ook iets voor willen doen.
‘Quid Pro Quo’ – Voor wat, hoort wat. Als ‘wij’ dus niet mee willen werken en
mee willen denken aan een verdere ontwikkeling van de regio Krimpenerwaard, zal er sowieso nooit een tweede oeververbinding komen.

 

We hopen dat met bovenstaande uitleg we meer duidelijkheid hebben gegeven over dit gecompliceerde dossier. Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via info@stemvankrimpen.nl  We zullen u in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen via onze website en Facebook pagina.

Alle nieuwsberichten