Schriftelijke Vragen nav Statement College van B&W

Stem van Krimpen stelt de volgende Schriftelijke Vragen naar aanleiding van het Statement van het College over Inclusiviteit

Geacht college,

Inmiddels hebben wij kennis genomen van het statement wat uit is gegeven door het college op 2 maart naar aanleiding van de gebeurtenissen rond hetgeen zeker ook het afgelopen weekend heeft plaatsgevonden rond de Mieraskerk.

U geeft aan dat de dialoog niet wordt gezocht maar de verschillen uitgediept en polarisatie versterkt. Heeft u meegekregen dat:
1.
juist vanuit de LHBTI-gemeenschap de dialoog werd gezocht met de dominee van de Mieraskerk?
2. bij deze uitnodiging geen geweld is gebruikt of daarmee is gedreigd en vanuit de hoek van medestanders van de Mieraskerk wel gedreigd is?
3. een grote groep Krimpenaren fysiek en digitaal hun afschuw hebben geuit op vredelievende wijze bijvoorbeeld door middel van beslist geen krenkende teksten en tekeningen op de grond en dat binnen de kortst mogelijke tijd politie en handhaving aanwezig was als bescherming van de mensen van de Mieraskerk. Wat is uw reactie hierop?
4. de start van dit alles een brief is, geschreven door een dominee met een goede opleiding die deze brief niet enkel naar het college maar ook naar de raad heeft gezonden. Deze brief om de verkeerde redenen achter ‘een slotje’ is geplaatst en daar nooit vandaan meer is gekomen. U geeft in uw statement aan dat u de dialoog wilt. Is het niet goed voor de discussie om juist die brief nu openbaar te maken en daar het gesprek over aan te gaan?

De gemeentewet kent het begrip vertrouwelijk niet. Alle stukken van de gemeente en vergaderingen van de raad zijn in beginsel openbaar, tenzij bij of krachtens de wet anders is geregeld. College en/of raad besluiten alleen tot geheimhouding, vertrouwelijkheid of niet-openbaar van stukken of van het ter vergadering behandelde als dat strikt noodzakelijk is.
Als er in een brief naw gegevens staan zijn deze eenvoudig af te dekken, zodat een brief die aan de gehele raad is verzonden als ingekomen stuk openbaar in het raadsinformatiesysteem opgenomen kan worden.
5. Is het college het met ons eens dat het wenselijk is om zoals de Wet Openbaarheid van Bestuur voorschrijft, ingekomen stukken als openbaar te behandelen en te volstaan met het naleven van de AVG en naw gegevens van de afzender af te dekken?

U stelt het te betreuren dat geen respectvolle dialoog plaatsvindt  en tegenstellingen worden uitvergroot en aangescherpt.
U geeft verder aan in gesprek te willen gaan met inwoners en zeker met mensen uit de LHBTI-gemeenschap, tijdens de demonstratie maar daarna ook tijdens thematafels en dergelijke. Er komen geen discussietafels over religie maar wel over LHBTI. Het lijkt erop dat gedrag van LHBTI gemeenschap tegen het licht wordt gehouden. Dat voelt als afvallen.
6. Is het college duidelijk dat zolang het lijkt of de LHBTI-gemeenschap vooral door dit college wordt afgevallen en niet het gevoel krijgt dat zij er echt toe doen, dat zij niet of minder bereid zijn bij dit soort tafels aan te schuiven?

De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor veiligheid en acceptatie van alle inwoners. De dynamische werkagenda waarnaar u in uw statement verwijst werd in het coalitieprogramma van juli 2020 al genoemd. U geeft aan schotten en drempels samen met inwoners en partners weg te nemen of te verminderen.
7.
Wat is vanuit het college ondernomen om hieraan bij te dragen?

Het statement is deels een herhaling van de boodschap over inclusie in het coalitieprogramma, terwijl u zegt op de actualiteit te reageren.
8.
Is het mogelijk dat het college komt met een nader uitgewerkt statement, die meer inspeelt op de actuele ontwikkelingen en de meerderheid van de Krimpenaren als gemeend aanvoelt?

Met dankzegging voor de beantwoording van de vragen binnen de gestelde termijn,

 

Wilco Slotboom-Zeedijk
Raadslid Stem van Krimpen

Alle nieuwsberichten