Gebiedsbod Krimpenerwaard

Het raadsvoorstel Gebiedsbod Krimpenerwaard stond 4 april op de agenda.
We geven de verkenningen in het kader van de MIRT voor oplossingen op de langere termijn naar een multimediale stadsbrug voor het lokale verkeer tussen IJsselmonde en de Krimpenerwaard een eerlijke kans. Als blijkt dat zo’n verbinding gerealiseerd kan worden zonder grote negatieve effecten voor deleefbaarheid in Krimpen, kunnen wij hieraan onze goedkeuring geven.

In de eerste termijn van de raadsvergadering sprak Saskia Oudshoorn de volgende woorden:
Geachte collega’s
Ik denk dat ik wel voor een aantal van jullie en waarschijnlijk ook voor onze inwoners kan spreken als ik zeg dat de ontwikkelingen rondom een eventuele tweede oeververbinding ineens een enorme vlucht hebben genomen. Decennia lang klagen we over de ‘Brug der Zuchten’ en nu het opeens een realiteit zou kunnen worden, welliswaar op een punt in de toekomst waarop de meeste van ons van die verbinding gebruik maken op een mooie dag als we van ons welverdiende pensioen aan het genieten zijn, is het een hele spannende beslissing waar lang niet iedereen het zomaar over eens is.
Een tweede oeververbinding staat in het coalitieakkoord en ook in ons programma, maar niet ten koste van alles. Onze leefomgeving mag door de aanleg of het op gang komen van alternatieve verkeersstromen niet direct op een negatieve manier aangetast worden en daar zullen we ook in de toekomst waakzaam over blijven.
Het lijvige document Studie gebiedsbod Krimpenerwaard kwam laat naar ons toe en bevat een schat aan informatie en mogelijkheden. Het lijkt alsof we over heel veel nu ineens een beslissing moeten maken, maar de wethouder heeft ons ervan overtuigd en ik roep hem op om vanavond nogmaals een mondelinge toezegging te doen, dat de raden aan zet blijven bij alle beslismomenten over de diverse onderwerpen. De Stem van Krimpen wil over dit document nooit horen ‘Daar heeft u raad toen over beslist’.
Het raadsvoorstel roept ons op om ‘STEUN uit te spreken voor een gespreide variant met een relevant bouwvolume binnen de bandbreedte 2 en 3 rondom de kernen Krimpenerwaard en zo mogelijk ook in Krimpen aan den IJssel.
Het overgrote deel van die toekomstige ontwikkeling zal in de buurgemeente plaatsvinden, wij hebben immers vrijwel geen grond meer om te ontwikkelen. Het raadsvoorstel om steun uit te spreken is daar goedgekeurd. Het is in onze optiek dan ook niet gewenst als wij vanavond op de rem trappen en een mogelijk vervolg voor onderzoek Oost Oost verbinding op een negatieve manier  beïnvloeden. Daarom roepen wij u op steun uit te spreken: niet alleen voor dit voorstel maar ook naar onze buren toe.

Lees meer over het aangenomen raadsvoorstel op de website van de gemeente: https://www.krimpenaandenijssel.nl/gebiedsbod

Alle nieuwsberichten