Beantwoording open brief

Aan de fractievoorzitters van SGP, CDA, PvdA en ChristenUnie
Krimpen aan den IJssel, 10 juni 2018
Betreft uw open brief aan de onderhandelende partijen voor een coalitieakkoord

Geachte fractievoorzitters van SGP, CDA, PvdA en ChristenUnie,
Dank voor uw brief van 7 juni 2018 welke wij in goede orde hebben ontvangen. Hoewel wij vinden dat uw brief voorbarig en vroegtijdig is willen wij aan uw verzoek een spoedige reactie te geven, gaarne en bij deze voldoen.

Met uw schrijven lijkt het alsof u de suggestie wekt dat de formerende partijen al heel lang bezig zijn in hun proces en dat u al heel lang niet geïnformeerd bent. Om deze misvatting weg te halen brengen wij u graag in herinnering dat na een eerste mislukte poging tot een coalitie te komen, een poging waar enkelen van u bij betrokken waren, deze formatie ronde eerst na het advies van informateur dhr. P. Pietersma gegeven op vrijdag 25 mei jl is gestart.

In de tussenliggende twee weken is veel gebeurd en zijn de formerende partijen voortvarend aan de slag gegaan om te komen tot een gedegen akkoord wat recht zal doen aan heel Krimpen aan den IJssel. Dat er raadsleden zijn die eerst leken deel uit te gaan maken van de coalitie, maar bij nader inzien een andere keuze hebben gemaakt, betreuren wij. Na ontvangst van dit bericht hebben wij, met alle betrokken raadsleden onder leiding van formateur dhr. Pietersma, de situatie openhartig besproken. Daarbij hebben wij unaniem geconstateerd dat door de recente ontwikkelingen de beoogde coalitie juist stabieler is geworden. Wij hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en met elkaar geconstateerd dat de vastberadenheid om deze coalitie te laten slagen is toegenomen.

In de afgelopen twee weken zijn wij als formerende partijen meerdere malen voor overleg bij elkaar gekomen. Binnen de dynamiek van de coalitievorming informeren wij eenieder wanneer wij dat noodzakelijk achten. In dit kader kunnen wij u vertellen dat tussentijds een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de formateur en onze burgemeester. Verder hebben wij middels ons bericht van 29 mei 2018 eerst de raad en vervolgens de pers geïnformeerd. Ook in de komende weken houden wij vast aan onze systematiek van tijdig informeren.

Wij staan voor een coalitie die inzet op verbinding en richten ons eerst op formeren en inhoud geven aan ons beoogde bestuursakkoord, alvorens andere partijen hierbij te betrekken. Het streven is om in de raadsvergadering van 28 juni a.s. met u het bestuursakkoord te bespreken. Daarvoor zullen wij u uiterlijk 21 juni a.s. deze doen toekomen.

Over de opmerking in de raadsvergadering van donderdag 7 juni jl. gedaan door dhr. Ruissen, er van uitgaande dat hij namens acht leden van de beoogde oppositie sprak, althans zeker namens de ondertekenaars van de eerder aangehaalde open brief, zijn wij als formerende partijen zeer ontstemd!
U beschuldigde de formerende partijen onder andere van minachting van de Krimpense democratie. Wij zijn ervan overtuigd dat, zeker na de mislukte formatie, de gemeenschap en de Krimpense democratie enorm gediend is bij een snelle, zorgvuldige en ongestoorde voortgang van het formatieproces. Dit proces hebben wij zeer scherp op het netvlies en daar handelen wij volledig naar. Uw opmerking vinden wij zeer ongepast, volledig onterecht en misplaatst en nemen er afstand van.

 

Hoogachtend,
Stem van Krimpen
Leefbaar Krimpen
VVD
D66

Alle nieuwsberichten