Ambitiedocument Duurzaamheid 2021-2024 aangenomen

 

Het Ambitiedocument Duurzaamheid 2021-2024  en de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 zijn door de raad unaniem aangenomen. Hiermee zetten we nieuwe stappen om bij te dragen aan ons uiteindelijke ambitie: een Klimaatneutraal en gezond Krimpen in 2050. Lees hier onze bijdrage in de eerste termijn van raadslid Saskia Oudshoorn:

Gisteren heeft de EU een akkoord bekrachtigd om in 2050 Klimaat neutraal te worden met 55% minder Co2 uitstoot in 2030, zelfs minder dan wetenschappers nodig achten. Dat betekent een nog grotere stap voor iedereen en álle sectoren in Europa en daarmee in Nederland en ook in Krimpen. Nieuwe regels en wetgeving zijn te verwachten. Het beperken van de uitstoot is maar een van de gestelde doelen.
Daarom wordt dit document dan ook wat de Stem van Krimpen betreft een levend ambitiedocument (mooie naam trouwens!) dat in de komende jaren nog vele malen aangepast zal worden en waar we tot nieuwe inzichten en visie komen. De technische ontwikkelingen kunnen we niet voorspellen.

In dit document wordt ook zoals regelmatig over bewustwording, participatie en communicatie gesproken en dat is ook volgens de Stem van Krimpen een uitermate belangrijk punt bij de gestelde doelen voor wat betreft Klimaat en Duurzaamheid, want zonder kennis bij de inwoners kun je geen draagvlak creëren en zonder draagvlak geen resultaten. Het helpt niet mee als mensen bv van het gas afgekoppeld moeten worden en daar kosten voor maken terwijl bv in een Europees buurland het gebruik van gas gestimuleerd wordt.
Iedereen moet de prioriteit voelen en daar ook aan mee moeten willen werken waarbij de gemeente ook voor een groot deel een faciliterende rol moet spelen. Het moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Met dit document is daar al een mooie aanzet voor gegeven.
Er wordt gesproken over de randvoorwaarden betrouwbaar, rechtvaardig en betaalbaar en dan zijn wat ons betreft ook de kernwoorden, hoewel veel van deze voorwaarden buiten de lokale invloedsfeer zijn.
De financiën baren ons uiteraard net als andere collega raadsleden wel zorgen en we hopen dan ook dat er vanuit het Rijk snel duidelijkheid en het liefst ook budget gegeven wordt.
Stem van Krimpen bedankt de ambtelijke staf en met name mevrouw Pleizier voor het mooie ambitiedocument en zal met alle punten instemmen.

Alle nieuwsberichten