actiecomité BOTIK over geluidsoverlast en TenneT

Stem van Krimpen maakt zich zorgen over de geluidsoverlast van de nieuw te bouwen transformator en agendeerde dossier TenneT tijdens een Informatieve Commissievergadering. Onderstaand zijn de bijdragen van woordvoerders van BOTIK (insprekers van die avond) te lezen. BOTIK is de naam van het actiecomité (Beperking Overlast Trafo in Krimpen aan den IJssel.

Uitkomst van de commissievergadering is dat er nog veel informatie ontbreekt en nog veel te bespreken is. Er zal een volgende commissievergadering worden geagendeerd waarbij ook TenneT wordt uitgenodigd.
Zie ook onze eerdere berichtgeving https://www.stemvankrimpen.nl/nieuws/zorgen-over-nieuwbouw-transformator-tennet/

 

Inspreker de heer van Noorden:

Geachte voorzitter, Leden van de Commissie. 

Namens BOTIK  (Beperking Overlast Trafo In Krimpen) spreek ik in op deze commisievergadering.

Momenteel hebben bewoners van al bijna 100 huizen, ca 300 personen, expliciet aangegeven hinder van het TenneT  verdeelstation te hebben. Veel meer dan aanvankelijk gedacht.  Met name in het najaar en de winter veroorzaakt de trafo geluidsoverlast door een 100 Hz brom van 45- 50 dB(A. Ook in de andere maanden is er overlast.

Omdat  er sprake is van één overheersende frequentie, in dit geval 100 Hz , is er sprake van Tonaal geluid. Vanwege de hinderlijkheid van dit tonale geluid  wordt  normaliter de maximaal toegestane geluidsterkte in de vergunning met 5 dB verlaagd, dat is bijna 4 x minder hard. Echter: deze correctie geldt vreemd genoeg niet rond dit trafostation.

Er zijn 2 verschillende vergunningen  voor het 150 kV en het 380 kV station. Een behoorlijk verwarrende situatie. Juist het deel van het TenneT station dat de overlast veroorzaakt  hoeft geen rekening te houden met het tonaal geluid. Dat is voor ons onbegrijpelijk.

Wij zijn hier vandaag om uw steun te vragen, uw kritische blik. Mét het verzoek uw invloed als gemeenteraad waar mogelijk aan te wenden. Ook het College hebben wij al opgeroepen zich voor de bewoners in te zetten.

Het TenneT station in Krimpen is naar ons weten het enige trafostation  in Nederland waarbij een vermogenstrafo van 500 miljoen watt op 100 meter van de bewoners wordt geplaatst. Wij vinden het alleen al onbegrijpelijk  dat deze plaatsing wordt overwogen. Zo dichtbij woningen is wat ons betreft onaanvaardbaar. De geluidsoverlast zal verder  toenemen. 

TenneT geeft daarop aan dat de nieuwe trafo qua geluidsproductie binnen de geldende normen zal blijven en dus geen overlast zal veroorzaken. Wij denken van niet.  Maar zelfs als dat juist is, wijzen wij u erop dat het om normen van een jaar of 20 geleden gaat, oude normen, die niet meer van deze tijd zijn, normen die zeer ruim zijn.

Wij vragen u deze normen tegen het licht te houden van de huidige maatschappelijke opvatting over de leefomgeving, zeker nu we in deze tijden ons weer realiseren hoe belangrijk een fijn thuis is. Natuurlijk maken wij ons niet alleen zorgen over geluid.

Het dichterbij plaatsen van een trafo met een vermogen van 500 miljoen watt  zorgt ook voor minimaal twee andere grote problemen:

  1. Veiligheidsrisico’s.
    Denkt u aan brandgevaar. Weet u nog dat er in 2004 een trafo van TenneT op dit station in brand vloog? En in december 2019 vloog in Doetinchem een vergelijkbare trafo, die TenneT hier wil plaatsen, in brand. Hoe gaat dat als deze op 100 meter van woningen staat?  In Doetinchem stond de trafo op 400 meter afstand van de bewoners in een weiland.
  2.     Gezondheidsrisico’s.
    Wat betreft de gezondheidsaspecten  voor  bewoners  dicht in de buurt  van trafo`s en hoogspanningslijnen zijn er aanwijzingen  voor gezondheidseffecten  bij jonge kinderen.  Hier geldt het voorzorgprincipe. Als medicus zeg  ik: voorkom dichterbij plaatsen v/d trafo, ook om deze reden. Er loopt al een 150 kV hoogspanningsleiding op 50 meter van de bewoners.

De VNG adviseert  een richtafstand van 500 meter tussen woningen en vermogenstrafo’s.  Dat is niet voor niets.

Nogmaals, en tot slot, wij zien u als onze stem in de besluitvorming. Wij maken ons zorgen over het nog langer voortduren van de geluidshinder, onze veiligheid en de gezondheidsrisico’s.

Wij vinden dat de gemeente bij besluiten en vergunningen ten aanzien van TenneT nadrukkelijk rekening moeten houden met de vandaag aangegeven aspecten, in het belang van haar inwoners. We rekenen erop dat de gemeente meer moed toont om voor de belangen van de burgers op te komen, en  voor ons de strijd met TenneT aangaat. 

Met als inzet:  geluidsnormen omlaag en de nieuwe transformator op de andere locatie, op 500 meter van de woningen. Dat is dichtbij genoeg.

 

***************************************

Inspreker de heer van Rees:

Geachte voorzitter, leden van de commissie. 

Ik spreek namens BOTIK

Sedert jaren heeft de buurt grenzend aan het tennet terrein last van het geluid van de transformatoren.  Vooral in het najaar en de winter.  Vooral `s nachts. BOTIK meet zelf de geluidssterkte op geijkte apparatuur. Een groep buurtgenoten praat ook al jaren met tennet en het gemeentebestuur over vermindering van de overlast.

TenneT heeft toegezegd de schuldige transformator te vervangen. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de Groenalliantie over plaatsing van de nieuwe transformator aan de verre zijde, net buiten het tennet terrein, op 500 meter. 

Recent heeft TenneT toch beslist de nieuwe transformator op niet meer dan 100 meter van de dichtstbijzijnde woning te plaatsen. Dat is goedkoper, bovendien wordt hij niet  ingepakt zoals eerder was toegezegd.

Verschil: circa 1 miljoen euro goedkoper. Door deze keuze zal de geluidsoverlast toenemen, niet afnemen. Wij schatten per saldo 3 à 4 decibel extra geluid. dat is een verdubbeling van het geluid.

Dat betekent in de praktijk: Door halvering van de afstand wordt  het geluid viermaal zo sterk.  Met TenneT gaan we zelfs van 300 meter naar 100 meter. 

De extra voorziene kosten door TenneT schelen vrijwel niets per kilowatuur.  Toezichthouder ACM ziet geen probleem bij deze extra kosten.

Het extra geluid is in strijd met de Europese milieu richtlijn.  Tot nu toe heeft de raad van state zulk extra geluid voor  zeer grote windmolens  niet in strijd verklaard met de Europese richtlijn.  In een vergelijkbare zaak in België heeft het Europese Hof  klagers  recent echter gelijk gegeven.  Volgens onze gespecialiseerde juristen opent dat goede perspectieven voor onze zaak in Krimpen.

De Europese rechter zegt in feite: overheid, u moet zich in de eerste plaats houden aan de richtlijn. Die kunt u niet terzijde schuiven met een zogenaamd maatschappelijk belang. De Europese rechter kiest voor de burger en niet voor de overheid.

Wij vragen de steun van uw commissie en de raad, dat het college gaat praten met de ingenieurs bij TenneT die de beslissingen nemen. Om hen te overtuigen, dat zij geen vergunning zullen krijgen voor de dichtbij optie.

Samenvattend:  er is een veel beter Groenalliantie alternatief dan de recente beslissing van TenneT.

BOTIK vraagt uw steun voor onze actie.

Alle nieuwsberichten